Matematyka Indywidualnie to profesjonalna i świadczona na najwyższym poziomie pomoc uczniom mającym stałe lub przejściowe problemy z matematyką.

Kto będzie pomagał ci w nauce i rozwiązywaniu problemów?

Autorem projektu Matematyka Indywidualnie i nauczycielem matematyki jestem ja, czyli Izabela Grzegrzółka. Jestem aktywnym nauczycielem matematyki w liceum ogólnokształcącym oraz egzaminatorem egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty. Znam specyfikę polskiej edukacji od podszewki. Jestem absolwentką Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez całe życie zawodowe związana jestem z edukacją dzieci, młodzieży i nauczycieli. Uczyłam m.in. w szkole podstawowej im. Olofa Palmego, Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa, Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego, Technikum Mechatronicznym, Zespole Szkół Poligraficznych.

Jeżeli zdecydujesz się na współpracę ze mną skupimy się na rozwiązaniach, które cechuje efektywność i przydatność w praktyce szkolnej. Doskonale rozumiem potrzeby i znam ograniczenia z jakimi spotykają się uczniowie w szkole. Bardzo dobrze poruszam się w obszarze wymagań szkolnych, egzaminacyjnych i programowych. Równocześnie, uważnie śledzę i uwzględniam w swojej pracy z uczniem: najnowsze trendy w metodyce nauczania matematyki, problematykę przeciwdziałania bezradności edukacyjnej, wpływ jaki na uczenie się matematyki mają różnice w percepcji i koncentracji młodzieży i dzieci.

Zajęcia ze mną wyróżnia:

 • zachowanie prawidłowych proporcji  pomiędzy kształtowaniem sprawności rachunkowych i algorytmicznych a rozwijaniem umiejętności rozumowania  i wnioskowania
 • praca na zadaniach i problemach matematycznych dobranych indywidualnie do predyspozycji i percepcji ucznia
 • stosowanie pomocy dostosowanych do aktualnego stanu wiedzy ucznia i modyfikowanych w miarę nadrabiania zaległości i zdobywania przez niego samodzielności matematycznej
 • współpraca z rodzicami w zakresie motywowania ucznia i bieżące informowanie o postępach dziecka
 • praca metodami trudnymi dla nauczyciela ale bardzo efektywnymi dla ucznia. Możliwymi do stosowania jedynie w warunkach zajęć indywidualnych „jeden do jednego”
 • innowacyjność i skuteczność wynikająca z autorskiego programu korepetycji oraz pracy na dwóch płaszczyznach; merytorycznej (zaległości i brak umiejętności uczenia się matematyki) oraz psychologicznej (stres, bezradność wynikająca ze złych doświadczeń szkolnych, brak wiary w siebie i swoje możliwości zrozumienia matematyki)

Efekty zajęć to:

 • poprawa ocen w szkole
 • zmniejszenie stresu ucznia na lekcjach w szkole i stresu rodzica wynikającego z niepowodzeń jego dziecka
 • rozumienie matematyki i niwelowanie metody uczenia się „na pamięć”
 • zdanie egzaminu (maturalnego, ósmoklasisty, poprawkowego) na poziomie dostosowanym do możliwości i oczekiwań ucznia i jego rodziców
 • rozwój praktycznych umiejętności matematycznych

Gwarancją rzetelnej i inspirującej współpracy ze mną jest:

 • bardzo dobre wykształcenie matematyczne i pedagogiczne (mgr matematyki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, kursy metodyczne, warsztaty o tematyce pedagogiczno-psychologicznej, szkolenia na temat bezradności intelektualnej i motywacji )
 • kwalifikacje dydaktyczne i techniczne do stosowania nowych technologii w nauczaniu matematyki (studia podyplomowe „Kształcenie na odległość” na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzenie kursów internetowych)
 • biegłość w łączeniu wymagań szkolnych z wymaganiami egzaminacyjnymi. Jestem aktywnym egzaminatorem i weryfikatorem egzaminu maturalnego (sprawdzam innych nauczycieli, czy dobrze ocieniają zadania uczniów) oraz egzaminatorem egzaminu ósmoklasisty
 • wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole jak i na zajęciach indywidualnych z uczniami

Uczniowie mówią o mnie, że:

 • bardzo dobrze diagnozuję  ich problemy
 • cierpliwie i z życzliwością stawiam wymagania
 • konsekwentnie prowadzę ucznia do samodzielności w nauce i rozumieniu matematyki
 • przedstawiam trudne problemy w prosty sposób
 • przekazuję informacje zwrotne jasno i konkretnie. Pomaga to przezwyciężyć niechęć do nauki matematyki
 • czują, że zależy mi na nich i mogą mi zaufać

Współpraca ze mną niweluje wieloletni stres i brak wiary u osób, które mówią o sobie, że są humanistami lub, że nigdy nie umiały matematyki i zawsze miały z nią problemy.

Zapraszam 🙂

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat moich kwalifikacji:

 1. Ukończone z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego – mgr matematyki
 2. Studia podyplomowe:
  1. Informatyka dla nauczycieli
  2. Zarządzanie Oświatą
  3. Prowadzenie kształcenia na odległość
 3. Kursy dające dodatkowe kwalifikacje:
  1. Egzaminator egzaminu maturalnego
  2. Egzaminator egzaminu ósmoklasisty
  3. Ekspert dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
  4. Trener oświaty
  5. Nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym
 4. Wybrane szkolenia metodyczne:
  1. Podstawy pomiaru dydaktycznego
  2. Aktywne metody nauczania matematyki
  3. Problematyka nowoczesnego kształcenia technicznego
  4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia
  5. Heksy i inne krótkie techniki aktywizowania i motywowania uczniów
  6. Edukacja matematyczna ucznia młodszego w zreformowanej szkole ponadpodstawowej
 5. Wybrane szkolenia psychologiczne
  1. Wyzwania edukacji w dobie Internetu
  2. Podstawowe zagadnienia dotyczące diagnozy i terapii dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
  3. Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności
  4. Efektywna metoda komunikacji oparta o metodologię 8 poziomów świadomości
  5. V Kongres Pedagogów i Psychologów szkolnych: formy manifestacji i mechanizmy psychologiczne agresji, mobbing i prześladowanie, agresja elektroniczna
  6. Interwencja wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne

Izabela Grzegrzółka – Matematyka Indywidualnie
Warszawa, ul. Motorowa 2
REGON: 385942637
NIP: 1130160978