W roku 2021 wszyscy będą zdawali maturę w tej samej formie. Przestaje obowiązywać podział na “nową” i “starą” formułę. Uwzględniając zmiany wprowadzone  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. 

 1. podobnie jak w 2020 r., egzamin będzie przeprowadzony tylko w części pisemnej.
 2. wymagania egzaminacyjne określone są w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.
 3. nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
 4. żeby zdać musisz otrzymać co najmniej 30% z:
   • egzaminu pisemnego z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
   • egzaminu pisemnego z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
   • egzaminu pisemnego z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

HARMONOGRAM MATURY Z MATEMATYKI

 • poziom podstawowy 5 maja 2021 r. (środa) godz. 9.00; czas trwania 170 minut
 • poziom rozszerzony 11 maja 2021r. (wtorek) godz. 9.00; czas trwania 180 minut

ZMIANY NA EGZAMINIE Z MATEMATYKI

 • w punktacji i liczbie zadań na poziomie podstawowym

  • za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
  • liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).
 • w wymaganiach na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Tego nie będzie na maturze z matematyki na poziomie podstawowym

Liczby rzeczywiste. Uczeń:

  1. wykorzystuje podstawowe własności potęg w zagadnieniach związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, informatyką);
  2. oblicza błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia;

Wyrażenia algebraiczne. Uczeń:

  1. korzysta z definicji pierwiastka do rozwiązywania równań typu x3=-8

 Funkcje. Uczeń:

  1. wyznacza wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym;
  2. szkicuje wykres funkcji f(x)=ax dla danego a, korzysta ze wzoru i wykresu tej funkcji do interpretacji zagadnień związanych z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi;
  3. szkicuje wykresy funkcji wykładniczych dla różnych podstaw;
  4. posługuje się funkcjami wykładniczymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych, a także w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym.

Trygonometria. Uczeń:

  1.  korzysta z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych odczytanych z tablic lub obliczonych za pomocą kalkulatora;
  2. oblicza miarę kąta ostrego, dla której funkcja trygonometryczna przyjmuje wartość przybliżoną korzystając z tablic lub kalkulatora;

Planimetria. Uczeń:

  1. korzysta z własności okręgów stycznych;
  2. wykorzystuje w kontekstach praktycznych cechy podobieństwa trójkątów;

Stereometria. Uczeń:

  1.  rozpoznaje w ostrosłupach kąty między odcinkami (np. krawędziami, krawędziami i przekątnymi, itp.), oblicza miary tych kątów;
  2.  rozpoznaje w ostrosłupach kąt między odcinkami i płaszczyznami (między krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami), oblicza miary tych kątów;
  3. rozpoznaje w walcach i w stożkach kąt między odcinkami oraz kąt między odcinkami i płaszczyznami (np. kąt rozwarcia stożka, kąt między tworzącą a podstawą), oblicza miary tych kątów;
  4.  rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między ścianami;
  5. określa, jaką figurą jest dany przekrój prostopadłościanu płaszczyzną;

Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka. Uczeń:

  1. oblicza średnią ważoną i odchylenie standardowe zestawu danych (także w przypadku danych odpowiednio po grupowanych), interpretuje te parametry dla danych empirycznych;

 Tego nie będzie na maturze z matematyki na poziomie rozszerzonym

Równania i nierówności. Uczeń:

  1. rozwiązuje równania wielomianowe dające się łatwo sprowadzić do równań kwadratowych;

Funkcje. Uczeń:

  1. szkicuje wykresy funkcji logarytmicznych dla różnych podstaw;
  2. posługuje się funkcjami logarytmicznym i do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych, a tak że w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym;

Ciągi. Uczeń:

  1. wyznacza wyrazy ciągu określonego wzorem rekurencyjnym;

Trygonometria. Uczeń:

  1. rozwiązuje nierówności trygonometryczne typu cos2x<12;

Planimetria. Uczeń:

  1. znajduje obrazy niektórych figur geometrycznych w jednokładności (odcinka, trójkąta, czworokąta itp.);

Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej. Uczeń:

  1. interpretuje graficznie nierówność liniową z dwiema niewiadomymi oraz układy takich nierówności;
  2. bada równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań ogólnych;
  3. wyznacza równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci ogólnej i przechodzi przez dany punkt;

Stereometria. Uczeń:

  1. określa, jaką figurą jest dany przekrój sfery płaszczyzną;
  2. określa, jaką figurą jest dany przekrój ostrosłupa płaszczyzną;

źródło:
1. Harmonogram egzaminu: https://cke.gov.pl/harmongram_aktualizacja
2. Organizacja egzaminu: https://cke.gov.pl/organizacja_aktualizacja
3.Informator z matematyki z przykładowymi zadaniami: https://cke.gov.pl/Informatory
4. Aneks do Informatora z matematyki: https://cke.gov.pl/Aneks_2021_matematyka
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.12.2020 r. : https://isap.sejm.gov.pl/