Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

 1. Do 20 sierpnia 2022 r.  Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminu
  ósmoklasisty.D
 2. Do 10 września ogłosi komunikat  w sprawie:
  1.  materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie ósmoklasisty
  2. szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
  3. informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym, zawierającą
   m.in. wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu.

Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat oraz inne materiały dodatkowe dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 1. Arkusze z poprzednich lat
 2. Materiały dodatkowe

W latach 2021/2022 ze względu na pandemię Covid egzamin ósmoklasisty obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych, a nie w podstawie programowej. Opis egzaminu z matematyki wraz z przykładowymi zadaniami dostępne były w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019 + Aneks 2022