Matematyka Indywidualnie to profesjonalna i świadczona na najwyższym poziomie pomoc uczniom mającym stałe lub przejściowe problemy z matematyką.

Kto będzie pomagał ci w nauce i rozwiązywaniu problemów?

Autorem projektu Matematyka Indywidualnie i nauczycielem matematyki jestem ja, czyli Izabela Grzegrzółka. Znam specyfikę polskiej edukacji od podszewki. Jestem absolwentką Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez całe życie zawodowe związana jestem z edukacją dzieci, młodzieży i nauczycieli. Uczyłam m.in. w szkole podstawowej im. Olofa Palmego, Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa, Technikum Mechatronicznym, Zespole Szkół Poligraficznych.

Jeżeli zdecydujesz się na współpracę ze mną skupimy się na rozwiązaniach, które cechuje efektywność i przydatność w praktyce szkolnej. Doskonale rozumiem potrzeby i znam ograniczenia z jakimi spotykają się uczniowie w szkole. Bardzo dobrze poruszam się w obszarze wymagań szkolnych, egzaminacyjnych i programowych. Równocześnie, uważnie śledzę i uwzględniam w swojej pracy z uczniem: najnowsze trendy w metodyce nauczania matematyki, problematykę przeciwdziałania bezradności edukacyjnej, wpływ jaki na uczenie się matematyki mają różnice w percepcji i koncentracji młodzieży i dzieci.

Zajęcia ze mną wyróżnia:

 • zachowanie prawidłowych proporcji  pomiędzy kształtowaniem sprawności rachunkowych i algorytmicznych a rozwijaniem umiejętności rozumowania  i wnioskowania
 • praca na zadaniach i problemach matematycznych dobranych indywidualnie do predyspozycji i percepcji ucznia
 • stosowanie pomocy dostosowanych do aktualnego stanu wiedzy ucznia i modyfikowanych w miarę nadrabiania zaległości i zdobywania przez niego samodzielności matematycznej
 • współpraca z rodzicami w zakresie motywowania ucznia i bieżące informowanie o postępach dziecka
 • praca metodami trudnymi dla nauczyciela ale bardzo efektywnymi dla ucznia. Możliwymi do stosowania jedynie w warunkach zajęć indywidualnych “jeden do jednego”
 • innowacyjność i skuteczność wynikająca z autorskiego programu korepetycji oraz pracy na dwóch płaszczyznach; merytorycznej (zaległości i brak umiejętności uczenia się matematyki) oraz psychologicznej (stres, bezradność wynikająca ze złych doświadczeń szkolnych, brak wiary w siebie i swoje możliwości zrozumienia matematyki)

Efekty zajęć to:

 • poprawa ocen w szkole
 • zmniejszenie stresu ucznia na lekcjach w szkole i stresu rodzica wynikającego z niepowodzeń jego dziecka
 • rozumienie matematyki i niwelowanie metody uczenia się “na pamięć”
 • zdanie egzaminu (maturalnego, ósmoklasisty, poprawkowego) na poziomie dostosowanym do możliwości i oczekiwań ucznia i jego rodziców
 • rozwój praktycznych umiejętności matematycznych

Gwarancją rzetelnej i inspirującej współpracy ze mną jest:

 • bardzo dobre wykształcenie matematyczne i pedagogiczne (mgr matematyki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, kursy metodyczne, warsztaty o tematyce pedagogiczno-psychologicznej, szkolenia na temat bezradności intelektualnej i motywacji )
 • kwalifikacje dydaktyczne i techniczne do stosowania nowych technologii w nauczaniu matematyki (studia podyplomowe “Kształcenie na odległość” na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzenie kursów internetowych)
 • biegłość w łączeniu wymagań szkolnych z wymaganiami egzaminacyjnymi. Jestem aktywnym egzaminatorem i weryfikatorem egzaminu maturalnego (sprawdzam innych nauczycieli, czy dobrze ocieniają zadania uczniów)
 • wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole jak i na zajęciach indywidualnych z uczniami

Uczniowie mówią o mnie, że:

 • bardzo dobrze diagnozuję  ich problemy
 • cierpliwie i z życzliwością stawiam wymagania
 • konsekwentnie prowadzę ucznia do samodzielności w nauce i rozumieniu matematyki
 • przedstawiam trudne problemy w prosty sposób
 • przekazuję informacje zwrotne jasno i konkretnie. Pomaga to przezwyciężyć niechęć do nauki matematyki
 • czują, że zależy mi na nich i mogą mi zaufać

Współpraca ze mną niweluje wieloletni stres i brak wiary u osób, które mówią o sobie, że są humanistami lub, że nigdy nie umiały matematyki i zawsze miały z nią problemy.

Zapraszam 🙂